مدیر دفتر معاونت

عباس حسن زاده. کاردانی مشاوره حقوقی


شرح وظایف
:

- دریافت نامه ها، اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه معاونت

- تفکیک، توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها

- نگهداری و بایگانی پرونده ها، اوراق نامه ها و گزارشات در محل های مخصوص و دبیرخانه

- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاونت و تعیین ساعت آن

- تنظیم اوقات جلسات و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسات

- دریافت و ارسال نمابرها و ارجاع آن به واحد ها و اشخاص

- هماهنگی لازم بین همکاران، پیمانکاران و بازدیدهای میدانی از پروژه ها

- پاسخگویی تلفنی و حضوری به مراجعین و راهنمایی آن ها

- پیگیری، نظارت و کنترل بر امور اداری، دبیرخانه، روابط عمومی، خدمات  و خریدهای ضروری حوزه معاونت

- پیگیری کلیه امور محوله در دفتر و دستورات ابلاغی از طرف معاونت به اشخاص مربوطه

 

رزومه:

مدیر دفتر معاون فنی عمرانی شهردار 15 سال