مدیر اجرای احکام شهرداری عنوان کرد

دریافت پروانه توسط مالکین قبل از هر اقدام عمرانی و ساختمانی

مدیر اجرای احکام شهرداری از دریافت پروانه توسط مالکین قبل از هر اقدام عمرانی و ساختمانی خبرداد.

بهمن کاظمیان در برنامه رادیویی #صبح_سیلک گفت: مالكين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانی، تفكيک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأموران خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غیر محصور واقع باشد جلوگيري کنند.

مدیر اجرای احکام شهرداری کاشان یادآور شد: در مواردی كه از لحاظ اصول شهرسازي، فني يا بهداشتي قلع تأسیسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا مبادرت به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هایي مركب از نماينده وزارت كشور (به انتخاب وزير کشور) و يكي از قضات دادگستري (به انتخاب وزير دادگستري) و يكي از اعضاي انجمن شهر (به انتخاب انجمن) مطرح مي‌شود.

کاظمیان افزود: كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌کند كه در مدت 10 روز توضيحات خود را به صورت كتبی ارسال کرده و پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت زمان يک ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند.

وی متذکر شد: در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح کند، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي می‌کند.