در یک‌سال گذشته صورت گرفت

بیشترین میزان رخداد حوادث و حرائق درمحدوده منطقه دو

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در یک‌سال گذشته محدوده منطقه دو شهرداری دارای بالاترین و محدوده منطقه پنج دارای کمترین سرانه رخ داد حوادث و حرائق بوده اند.

محمد مسعود چایچی گفت: پس از منطقه دو به ترتیب  محدوه های مناطق چهار، یک، سه و پنج در رتبه های بعدی سرانه رخ داد حرائق و حوادث قرار گرفته اند و این آمار بر اساس نتایج تحلیل آمارحرائق و حوادث  در سطح شهرکاشان و با در نظر گرفتن میزان جمعیت ساکن در مناطق پنج گانه به‌دست آمده است.

وی گفت: ناحیه 2 ازمنطقه سه شهرداری که شامل محدوده خیابان های: شمس آبادی، اسلامی تبار، اعتمادی، سلمان فارسی، زیارت لتحر، بلوار صیاد شیرازی ومیدان شهیدان زارع دارای بالاترین و ناحیه 2 از منطقه پنج شهرداری کمترین سرانه رخ دادآتش سوزی و حوادث را در بین نواحی  شانزده گانه شهری دارا بوده است.