مدیر منطقه دو شهرداری کاشان خبر داد

آزاد‌سازی درتقاطع خیابان مدرس و مفتح با 10 میلیارد ریال اعتبار

مدیر منطقه دو شهرداری کاشان از تخریب و آزاد‌سازی ملکی درتقاطع خیابان مدرس وخیابان مفتح با 10 میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

احمد شاه بالایی با بیان این خبر اظهار کرد: هزینه آزادسازی این ملک از محل اعتبارات شهرداری منطقه دو تامین شده است.

وی هدف از این آزادسازی را تعریض معابر و بازگشایی گره های ترافیکی خیابان مدرس و خیابان مفتح ذکر کرد و گفت: عرصه این ملک 196 متر مربع  واعیانی تجاری مسکونی آن 210 مترمربع بوده است.

شاه بالایی خاطرنشان کرد: آزاد سازی این ملک بنابر پیشنهاد معتمدین محلی و سرمایه های اجتماعی صورت گرفته است.