مشارکت کنندگان در پرداخت عوارض

اقشار و گروه های مختلف مردم با پرداخت عوارض خود به صورت عملی در پویش توسعه و ابادانی شهر مشارکت کردند.