دانش آموزان کاشانی فرهنگ تلاش برای توسعه و آبادانی شهر را فرا گرفتند.

دانش آموزان کاشانی همگام با معلمان خود از پویش مردمی پرداخت عوارض "حالا نوبت ماست"حمایت کرده و فرهنگ تلاش برای توسعه و آبادانی شهر را آموختند.