مناقصه

...

جدیدترین مستندات
عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه لتحر (حدفاصل میدان شهیدان زارع مجرد تا رودخانه گازرگاه) خرید آسفالت جهت معابر سطح منطقه دو واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعابات برق عملیات اجرای منبع زمینی ذخیره آب پارک مومنیان خرید آسفالت مورد نیاز (بیندر-توپکا) به همراه پخش مکانیزه آن عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه حیدر (حدفاصل بلوار امام رضا تا بلوار گلستان) عملیات اجرایی راهسازی خیابان شهدای زیدی، ورودی بلوار خزاق و خیابان الزهرا، طاهر آباد و بلوار قطب راوندی عملیات اجرایی قاز اول دیواره گذاری رودخانه حیدر (حدفاصل شهرک امیرالمومنین تا فروشگاه یاس) عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه لتحر (حدفاصل میدان شهیدان زارع مجرد تا رودخانه گازرگاه) خرید و نصب انشعابات برق و شبکه های فشار ضعیف