تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 14545 بار
چاپ مطلب

مدیریت طرح و برنامه

حوزه طرح و برنامه متولی تدوین برنامه ها ، راهبردها و اصلاح فرآیندهاست و تدوین و طرح ریزی تغییرات آتی و اصلاحات برنامه ها و روشها و اقدامات معطوف به تعالی سازمانی در این حوزه صورت می پذیرد

مدیریت طرح و برنامه
نام مدیر: سید مرتضی حسینی
تاریخ تصدی سمت: 1/7/82
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – گرایش مالی
آدرس: خیابان اباذر شهرداری مرکزی
سوابق اجرایی:
کارشناس واحد مطالعات و برنامه ریز (79-80) – کارشناس مسئول برنامه و بودجه (80-82)- مدیر طرح و برنامه (82 تاکنون ) – مدیر امور اداری ( 89-93)

 شرح وظایف:
- تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت شهرداری
- کنترل و پایش برنامه ها
- اداره امور آموزش و توانمند سازی پرسنل
- انجام مطالعات و پژوهشهای راهبردی و مواردمرتبط با عملکرد و برنامه های شهرداری
- تدوین دستورالعملها و ایین نامه ها
- بهبود روشها ی انجام امور


حوزه طرح و برنامه متولی تدوین برنامه ها ، راهبردها و اصلاح فرآیندهاست و تدوین و طرح ریزی تغییرات آتی و اصلاحات برنامه ها و روشها و اقدامات معطوف به تعالی سازمانی در این حوزه صورت می پذیرد
مدیریت ها و مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره اتاق
1 سید مرتضی حسینی مدیر طرح و برنامه --
2 حسین توکیلی مسئول واحد آموزش --