تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ يکشنبه ۲۳ فروردين - تعداد بازدید: 63422 بار
چاپ مطلب

شرکت بازیافت

اجرای طرح تفکیک در مبدأ و تفکیک و پردازش و در مقصد و تولید کود کمپوست و دفن بهداشتی اصولی انواع پسماندها - ساماندهی ، تدوین و مجری طرح جامع مدیریت پسماند در منطقه کاشان شامل شهرستان های آران و بیدگل و نظارت برعملکرد پیمانکار مربوط

شرکت بازیافت  
نام مدیر: مرتضی بارانی
تحصیلات: لیسانس مهندسی شیمی
ایمیل: ---
 
سوابق اجرایی: بازرس و ناظر شرکت های تابع شهرداری ، حراست فیزیکی شهرداری منطقه دو – دبیر کمیته خدمات شهری و رفاه عمومی – ناظر عالی خدمات شهری

آدرس : بلوار شهید خادمی
تلفکس: 03155541676

شرح وظایف:
ساماندهی ، تدوین و مجری طرح جامع مدیریت پسماند در منطقه کاشان شامل شهرستان های آران و بیدگل و نظارت برعملکرد پیمانکار مربوط