تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ يکشنبه ۲۳ فروردين - تعداد بازدید: 70389 بار
چاپ مطلب

اداره تاسیسات شهرداری کاشان

طراحی ، نگهداری ، تعمیر و تجهیز سیستم های تأسیساتی اعم از الکتریکی ، مکانیکی و نظارت بر اجرای دقیق آنها در چارچوب قوانین شهرداری

اداره تاسیسات شهرداری کاشان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره اتاق
1 کاظم یگانه مسئول تأسیسات مکانیکی 15
2 حسین حکیمیان مسئول تأسیسات الکتریکی 22
3 حجت صیادی مسئول واحد طراحی ها 13