تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان - تعداد بازدید: 7789 بار
چاپ مطلب

حسابرسی داخلی ( مشاور مالی و اداری شهردار)

حسابرسی داخلی ( مشاور مالی و اداری شهردار)

حسینعلی ابریشم

حسابرسی داخلی ( مشاور مالی و اداری شهردار)
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تاریخ انتصاب: ۲۷/۸/۹۶

اهم مسئولیت‌ها و سوابق:

معاون اداری و مالی شهرداری
مدیر مالی شهرداری کاشان

برچسب ها