تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ آبان - تعداد بازدید: 48526 بار
چاپ مطلب

مدیریت امور اداری

مدیریت امور اداری: رابط صادق میان پرسنل و دستگاه - شرح وظایف: نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن؛ نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و ...

محمد حقیقی

مدیریت امور اداری
تاریخ تصدی سمت: ۹۶/۰۷/۳۰

سوابق اجرایی:

فهرست کارکنان حوزه امور اداری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت داخلی
۱ امیرعباس مهندس مسئول اداره کارگزینی  ۲۰۱۴
۲ علیرضا قندی مسئول دفتر ۲۰۲۳
۳ احمد کچوئی کارشناس امور اداری ۲۱۱۴
۴ مصطفی لاگردی مسئول امور رفاهی -
۵ محمد نیاز متصدی امور کارمندان ۲۰۲۴
۶ آسیه مردان کاشانی مسئول کارگزینی کارمندان ۲۰۲۸
۷ نفیسه سعیدی آرانی کارشناس اداری ۲۰۲۶
۸ الهه سادات صباری مسئول امور پرسنل شرکتی ۲۰۲۷
۹ الهام بهمنی کارشناس اداری ۲۰۵۳
مطالب مرتبط