تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۱ تير - تعداد بازدید: 13707 بار
چاپ مطلب

معاون اداری و مالی

نظارت بر حسن اجرای سازماندهی و وظایف و اختیارات سازمانی به ساختارهای اجرای شهرداری در ستاد و مناطق؛ نظارت بر تدوین و اجرای سیاستهای پرسنلی و فرآیندهای جذب، بهسازی و خروج پرسنل از سازمان از طریق ابزارها و ضوابط موضوعه در قالب قوانین استخدامی، قانون کار و آیین نامه های اجرایی

مجتبی ولی پناه

سرپرست معاون اداری مالی
تاریخ تصدی سمت: ...
ایمیل: ....
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم توکلی مدیر مالی
2 محمد حقیقی مدیر اداری
3 محمدرضا ابوالحسنی مدیر درآمد
4 حامد دادایی مدیر پیمان و رسیدگی
5 سید محمد بحری مدیر فناوری اطلاعات