تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان - تعداد بازدید: 37482 بار
چاپ مطلب

مدیریت پایش و ارزیابی

مدیریت پایش و ارزیابی

سید رضا مسچی

مدیر پایش و ارزیابی
تاریخ تصدی سمت:۹۶/۰۶/۱۰
تحصیلات:کارشناسی مهندسی عمران

سوابق اجرایی:

مدیر حوزه بافت تاریخی شهرداری
مدیر اجرای سازمان عمران و بهسازی
مدیر اداره ساختمان معاونت عمران
فهرست کارکنان حوزه مدیریت پایش و ارزیابی شهرداری کاشان
ردیف نام سمت تلفن داخلی
۱ مریم آقایی کارشناس اداری و پیگیری ۵۵۴۴۳۳۲۸ ۲۰۸۷
۲ ملیحه ولیان مسئول واحد سامانه۱۳۷   ۲۰۹۵
۳ زهرا ایران نو کارشناس پیگیری و اجرا   ۲۱۳۷
۴ محبوبه کیوانی کارشناس تحلیل نظرات   ۲۱۳۷
۵ حسین یوسف زاده اپراتور سامانه   ۲۰۹۰
۶ محمد سکوت اپراتور سامانه   ۲۰۹۰
۷ رضا ساران مسئول واحد رسیدگی به شکایات   ۲۰۹۷
۸ مهدی خاتونی کارشناس پیگیری شکایات   ۲۰۸۷
۹ احمد فتی مسئول واحد ارزیابی عملکرد   ۲۰۹۶
۱۰ مریم پاکار کارشناس ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی   ۲۰۹۸
۱۱ جعفر مهلوجی کارشناس نظارت و ارزیابی میدانی   ۲۰۹۶
برچسب ها