تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ يکشنبه ۲۳ فروردين - تعداد بازدید: 93843 بار
چاپ مطلب

مدیریت هماهنگی مناطق و سازمانها

حوزه مدیریت هماهنگی مناطق و سازمانها از سال 89 تاسیس شد و در راستای ایجاد وحدت رویه در آنها و نظارت بر حسن اجرای اهداف ، رسالت و چارچوبهای قانونی و الزام آورانجام وظیفه می نماید .

واحد هماهنگی مناطق و سازمان ها 
نام مدیر: محمد حقیقی خباز
تاریخ تصدی سمت: 1/8/89
تحصیلات: دیپلم
سوابق اجرایی: کارشناس کارگزینی (1367)مسئول امور اداری (1369-1380) مدیر امور اداری (1380-1389)

آدرس: خ اباذر – ساختمان شهرداری مرکزی تلفن: 03155440055 فکس: 03155466768

شرح وظایف:
- نظارت بر تشکیل جلسات هیات مدیره و شورای سازمان و انطباق با اساسنامه ها
- پیگیری مصوبات هیات مدیره و شورا
- پیگیری تشکیل سازمانهای جدید التاسیس
- پیگیری صدور ابلاغ اعضاء هیات مدیره و شورای سازمان
- نظارت بر روند اداری و مالی و فنی سازمانها و تنظیم گزارشات
- ایجاد وحدت رویه در نظامات اداری و مالی سازمانها


حوزه مدیریت هماهنگی مناطق و سازمانها از سال 89 تاسیس شد و در راستای ایجاد وحدت رویه در آنها و نظارت بر حسن اجرای اهداف ، رسالت و چارچوبهای قانونی و الزام آورانجام وظیفه می نماید .