تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن - تعداد بازدید: 75383 بار
چاپ مطلب

فرِآیند تامین اعتبارات

فرآیند تامین اعتبارات

با توجه به شروع سال مالی جدید و تهیه و تصویب برنامه از پیش تعیین شده ای به نام بودجه ،این مرقومه  بپیوست دستورالعمل اجرای آن ، توسط معاونت برنامه ریزی و هماهنگی به تمامی مناطق شهرداری کاشان ،سازمانهای وابسته و معاونت های مختلف به تفکیک سهم هر یک ،ابلاغ می گردد تا جهت هزینه کرد با توجه به سیاست ها و برنامه های زمان بندی شده ابلاغی و با در نظر گرفتن کاهش و صرفه جویی در مصارف ، اقدامات لازم صورت پذیرد .

در تبصره های بودجه نیز کلیه تفویض اختیارات شورا به شهرداری اخذ گردیده و از این پس شهردار محترم کاشان ،می تواند هر فعالیتی تا سقف اختیارات خود انجام دادده و قسمتی از اختیارات خود را نیز به مدیران ارشد یا معاونین تفویض نماید و همگی متحد با اراده قوی ،کوشش خستگی ناپذیر و امید به آینده شروع به فعالیت می -نمایند و هر مصرفی پس از تامین اعتبار چهارچوب بودجه و در قالب فرمهای ذیل صورت می پذیرد.

واحدهای اجرایی حسب بودجه ابلاغی و بر اساس برنامه زمانبندی اجرای پروژه ها و برنامه ها ، درخواستهای اعتبار مورد نیاز خود را تا قبل از تکمیل فرآیند درخواست اعتبار در نرم افزار مربوطه )پوشا ( از طریق فرم شماره یک - - )فرم ا /الف اعتبارات عمرانی ، فرم ا /ب اعتبارات جاری (به معاونت برنامه ریزی و هماهنگی ارسال می دارند . شایان ذکر است که درخواستهای در حد اختیارات مدیر منطقه حسب نظام نامه وظایف و اختیارات منطقه وشیوه نامه های ارسالی از سوی معاونتهای ستادی و از طریق فرم شماره یک )فرم 9/ج ( ، به مسئول طرح و برنامه منطقه ارسال می شود .

فرآیند تامین اعتبار در شهرداری در قالب نرم افزار مربوطه صورت می گیرد . بر این اساس درخواستها ابتدا از سوی حوزه اجرایی ) منطقه یا ستاد به فراخور مبلغ مصوب در کد پروژه بودجه مصوب ( ، تنظیم و پس از تایید حوزه بهره بردار ) در صورت عدم یکسان بودن حوزه مجری و بهره بردار ( و تایید معاونت تخصصی در ستاد ) در صورت درخواست از منطقه ( ، منتظر اعلام موافقت معاونت برنامه ریزی و هماهنگی خواهد ماند.

به منظور مطالعه ادامه مطلب به روی لینک ذیل کلیک نمایید:


فرآیند تامین اعتبارات

برچسب ها