تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ يکشنبه ۳۰ خرداد - تعداد بازدید: 16741 بار
چاپ مطلب

مدیر اداره طراحی های شهری

محمد علی پیراسته. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف:

انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز شهرداری

طراحی پروژه های مورد نیاز شهرداری، سازمان های وابسته و مناطق

 

رزومه:
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان

شهردار منطقه یک شهرداری کاشان

شهردار منطقه چهار شهرداری کاشان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

مطالب مرتبط