تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ سه شنبه ۸ دي - تعداد بازدید: 16470 بار
چاپ مطلب

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان

با توجه به روند رو به رشد توسعه و پیشرفت فناوری در جهان امروز، نهضت نرم افزاری بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مقدمه ایی در امر توسعه بشمار میرود . معاونت هماهنگی و برنامه ریزی در راستای نیل به این هدف با تشکیل اداره فناوری اطلاعات ، کنترل عملکرد و بهبود روشها ، واحد آموزش ، برنامه و بودجه و تهیه سند توسعه محلات برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح ناحیه محوری ضمن جمع آوری اطلاعات مربوط به و عملکرد حوزه ها در راستای پژوهش و اطلاع رسانی نقش موثری داشته و ترویج فرهنگ را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

سید مرتضی حسینی

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی
آدرس: کاشان - خیابان اباذر- ساختمان شهرداری مرکزی- معاونت برنامه ریزی و هماهنگی
تلفن: ۰۳۱-۵۵۴۴۱۱۹۵
وب سایت: http://www.kashan.ir/pac/fa/tb

سوابق اجرایی:

کارشناس واحد مطالعات و برنامه ریزی (۷۹-۸۰)
کارشناس مسئول برنامه و بودجه (۸۰-۸۲)
مدیر طرح و برنامه (۸۲ تاکنون )
مدیر امور اداری ( ۸۹-۹۳ )

معرفی واحد برنامه ریزی و هماهنگی:

با توجه به روند رو به رشد توسعه و پیشرفت فناوری در جهان امروز، نهضت نرم افزاری بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مقدمه ایی در امر توسعه بشمار میرود . معاونت هماهنگی و برنامه ریزی در راستای نیل به این هدف با تشکیل اداره فناوری اطلاعات ، کنترل عملکرد و بهبود روشها ، واحد آموزش ، برنامه و بودجه و تهیه سند توسعه محلات برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح ناحیه محوری ضمن جمع آوری اطلاعات مربوط به و عملکرد حوزه ها در راستای پژوهش و اطلاع رسانی نقش موثری داشته و ترویج فرهنگ را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

اهداف و برنامه ها:

* ارائه پیشنهادات لازم در مسیر روشهای اصلاحی در غالب بهبود روشها و آموزش پرسنل با هدف ارتقاء کارآمدی نیروی انسانی با هماهنگی اداره کل تشکیلات و آموزش
* بررسی و مطالعات لازم در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری
* تهیه و تنظیم بودجه سالیانه
* بررسی هرگونه پیشنهاد تغییر و اصلاح بودجه سالیانه
* ایجاد بانک اطلاعات پروژه ها و اظهارنظر در مورد طرح های جدید و تغییر جایگاه آنها در طرح های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت منطقه با هماهنگی معاونت های اجرائی
* انجام بررسی های مربوطه به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه با هماهنگی حوزه معاونت مالی و اداری
* ایجاد بانک اطلاعات پرسنل
* انجام کلیه امور انفورماتیک در قالب اداره فناوری اطلاعات که شامل تهیه انواع سخت افزار و راهبری کلیه سیستمهای نرم افزاری و کاربردی
* کنترل و رفع عیوب کلیه شبکه های داخلی و شبکه های خارجی
* تهیه گزارش از عملکرد فعالیتهای منطقه از اهم وظایف حوزه هماهنگی و برنامه ریزی

اهم وظایف معاونت:

*كنترل و نظارت بر ارزيابي اصلاحات يا تغييرات پيشنهادي در تشكيلات و روش هاي اداري جهت ارائه به اداره كل تشكيلات و آموزش .
* انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد همكــاري بــا اداره كل تشكيلات و آمــوزش در زمينه تشكيلات ، بهبود روشها و آموزش پرسنل .
* هماهنگي و نظارت بر بررسي و ارزيابي نيازهاي آموزشي اعلام شده از سوي واحدهاي زيرمجموعه شهرداري به منظور تهيه برنامه آموزشي با هماهنگي اداره كل تشكيلات و آموزش.
* كنترل و نظارت بر انجام مطالعات و بررسيهاي مورد نياز در زمينه برنامه ريزي و مديريت شهري ضمن همكاري بــا مركز مطالعات و برنامه ريزي به منظور تهيه برنامه هاي بلند ، ميان و كوتاه مدت .
* كنترل و نظارت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و پيشنهاد آن .
* بررسي هرگونه پيشنهاد تغيير و اصلاح بودجه ساليانه و ايجاد همكاري مستمر با اداره كل برنامه و بودجه جهت اعمال تغييرات مورد نياز در بودجه .
* اظهـــار نظر درمورد طرحها و پروژه هاي جديد و تعيين جايگاه آنها در برنــامه هــاي بلند ، ميان و كوتاه مدت .
* انجام بررسيهاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف .
* نظارت و هماهنگي در ايجـــاد بانك اطلاعـــاتي از پروژه هاي دردست اقدام و تهيه گزارش هاي دوره اي و مقطعي كه منعكس كننده وضعيت پـــروژه هـــاي عمراني در هر مقطع زماني بوده و همچنين ميزان اثرگذاري آنها در برنامه ها .
* کنترل و نظارت بر انجـــام كليــه امــور انفورمــاتيك بــا هماهنگي سازمان آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري .
* دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در كليه زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي و همكاري و هماهنگي با ساير معاونتهاي جهت اجراي آنها .
* كنترل و نظارت بر اجراي كامل مقررات و ضوابط شهرداري و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري
* نظارت بر اقدامات اصلاحی ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدها تابعه .
* تلاش در جهت پویایی و ارتقای سازمانی شهرداری و واحدهای تابعه .
* تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از آمارهاي جمع آوري شده و تهيه گزارشهاي کمي و کيفي وضعيت موجود
* تهيه گزارش ارزيابي عملکرد سالانه منطقه براي شهردار منطقه و معاونت هماهنگي و برنامه ريزي مرکز و همچنين تهيه گزارشهاي خاص مقطعي بر حسب نياز .